Acte normative

Anunțuri

Arii protejate

Certificare forestiera

Conducerea Direcției Silvice Bihor

Descriere, istoric

Evenimente

Licitații de masă lemnoasă

Modalități de contestare

Ofertă vânzare produse

Pescuit

Programul de funcționare / Audiențe / Structura

Subunitățile Direcției Silvice Bihor

Vânătoare

CeasConvertor valutar


MeteoRaport de activitate pe anul 2017 OS Remeti


Descarcare document
Raport de activitate pe anul 2017 OS Remeti.pdf

Invitatie consultare publica 2018


Descarcare document
Consultare publica.pdf

Procedura privind reclamatiile


Descarcare document
Anexa 2 Procedura privind reclamatiile v7.pdf

Raport de activitate pe anul 2017 OS Dobresti


Descarcare document
Raport de activitate pe anul 2017 OS Dobresti.pdf

Informare OS Dobrești

INFORMARE PUBLICA
privind certificarea managementului forestier conform standardului FSC® la OS Dobresti


Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obtinut in data de 01.05.2013 certificarea managementului forestier conform standardului FSC® (Forest Stewarship Council) pentru o suprafața de aproximativ 1,6 milioane ha pădure ce aparține statului, păduri administrate de ocoale din 23 direcții silvice.
Astfel s-a obtinut certificarea și în cadrul Direcției Silvice Bihor, pentru pădurile administrate de Ocolul Silvic Dobrești. Suprafața de pădure supusa certificării a fost inițial de 7357 ha, aceasta diminuându-se la 5495 ha in anul 2017 ca urmare a retrocedării unor suprafețe de padure.
Directorul Direcției Silvice Bihor și șeful Ocolului Silvic Dobrești au semnat o declarație privind acordul cu principiile și criteriile FSC® pentru managementul forestier, în calitate de membru de grup.
FSC® (Forest Stewarship Council) este o organizație mondiala pentru evaluarea si recunoașterea de comun acord a schemelor naționale de certificare, susținuta în Europa de către asociațiile micilor proprietari de pădure și de suportul multor scheme naționale.
Standardul de management forestier este un document normativ care specifică cerințele ce trebuiesc îndeplinite de managementul forestier pentru a fi certificat. Pentru gospodărirea pădurilor acesta cuprinde 10 principii si 56 de criterii.
Conform rezoluției Helsinki a Conferinței Ministeriale privind Protecția Pădurilor în Europa, managementul forestier durabil se definește ca : ” administrarea și folosirea pădurilor și terenului forestier într-un mod și la un nivel la care se menține biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini acum și în viitor funcțiile ecologice, economice și sociale relevante, la nivel local, național și global și care nu aduce prejudicii altor ecosisteme ”.
Certificarea managementului forestier este un instrument de diagnosticare a managementului actual, bazat pe standarde de performanta.
Avantajele certificării pentru destinatorii de certificate sunt următoarele :
- accesul producătorului pe piața lemnului certificat,
- îmbunătățirea sistemelor de management, incluzând aici mecanismele de planificare, monitorizare, evaluare si raportare,
- recunoașterea calității gospodăririi practicate, în acord cu un standard internațional,
- îmbunătățirea relației cu mediul extern,
- îmbunătățirea proceselor de gestiune a firmei și a eticii de afaceri.
Administrația ocolului a identificat și a întocmit un inventar al PVRC- urilor (păduri cu valoare ridicata de conservare) existente. Identificarea s-a făcut în urma unei consultări publice la care au participat reprezentanți ai APM Bihor și ai Centrului pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabila Bihor. S-au identificat doua tipuri de PVRC și anume PVRC 1.1 – pe o suprafață de 0,9 ha și PVRC 4.2 – pe 395,2 ha. În PVRC 1 SUNT Suprafeţe forestiere care conţin concentraţii de biodiversitate de importanţă globală, regională sau naţională (ex. endemite, specii periclitate, refugii) iar în PVRC 4.2 sunt încadrate păduri critice pentru controlul procesului de eroziune. În cazul OS Dobrești acestea sunt păduri situate pe stâncării și pe terenuri cu pante mari, precum și plantații forestiere executate pe terenuri degradate. Măsurile de management forestier în aceste păduri urmăresc menținerea valorii ridicate de conservare.
Monitorizarea acestor PVRC – uri se face permanent de personalul silvic din cadrul ocolului.
O atenție deosebită se acordă biodiversității. Pentru protejarea unor elemente ale biodiversității se urmărește ca masa lemnoasă să nu fie recoltată integral de pe o anumită suprafață. În parchetele din care se recoltează masă lemnoasă, o parte din arbori sunt lăsați în teren – așa numitul ”lemn mort”. Acești arbori morți sunt habitatul mai multor specii de plante și animale ( ciuperci, pasări, amfibieni, mamifere, etc.).
Administrația ocolului a organizat întruniri cu reprezentanții firmelor contractoare cărora li s-a explicat ce înseamnă certificarea pădurilor și avantajele acesteia atât pentru administrație cât și pentru beneficiarii lemnului exploatat. Cu aceasta ocazie au fost expuse cerințele standardului FSC® în ceea ce privește respectarea masurilor de protecție a muncii precum și cerințele legislației naționale privind respectarea regulilor de exploatare, protecția mediuluietc. De asemenea, s-au exemplificat prevederile standardului cu privire menținerea în suprafața parchetelor a lemnului mort, identificat și însemnat în teren de către personalul silvic. S-a insistat asupra reguli cum ar fi utilizarea exclusiva a traseelor de scos apropiat aprobate și predate odată cu parchetul, interzicerea utilizării unor trasee de scos – apropiat prin albiile pâraielor permanente, obligativitatea construirii de podețe peste albiile pâraielor care este necesar a fi traversate. Au fost de asemenea comunicate cerințele de cazare conform ILO, precum și necesitatea construirii în fiecare platformă primară a unui depozit de carburanți cât și a unui loc de alimentare cu combustibil a utilajelor.
O atenție deosebită s-a acordat instruirii și responsabilizării personalului silvic cu privire la prevederile standardului FSC® de certificare a pădurilor.
La nivelul R.N.P. Romsilva a fost elaborat un manual de proceduri iar OS Dobrești a implementat aceste proceduri la nivelul fiecărui compartiment și pentru fiecare loc de muncă.


RESPONSABIL CERTIFICARE
Ing. Ban Cristian


SEF OCOL
ING CARTIS TIBERIUInformare DS Bihor

Introducere
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut la data de 01.05.2013 certificarea managementului forestier conform standardelor FSC®. RNP –Romsilva este manager de resurse în cadrul grupului înființat în vederea obținerii certificatului FSC®. Grupul este format din 23 de direcții silvice cu o suprafaţă totală de 1,6 milioane ha de pădure.
Direcția Silvică Bihor ca membru în cadrul grupului, a certificat managementul forestier pentru pădurile proprietate publică a statului din cadrul Ocolului Silvic Dobrești, păduri cu o suprafață de 5495 ha la data de 31.12.2017.
In anul 2018, Direcția Silvică Bihor își propune re-certificarea Ocolului Silvic Dobresti, precum și certificarea Ocolului Silvic Remeți (pentru pădurile proprietate publică a statului cu o suprafață de 11183 ha la data de 31.12.2017).

Despre certificarea FSC®
Ideea de certificare a managementului forestier, a apărut în contextul preocupărilor majore legate de gospodărirea pădurilor, înscriindu-se în ideea globală de certificare a sistemelor şi performanţelor, aplicabilă în cele mai diverse domenii de activitate. Certificarea managementului forestier, cunoscută mai ales sub denumirea de certificarea pădurilor, îşi are originile în îngrijorările societăţii, apărute odată cu defrişările masive de păduri tropicale de la începutul anilor ’80-’90.
În urma Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare ce a avut loc la Rio de Janeiro în 1992, s-a identificat necesitatea unei strategii de dezvoltare durabilă a pădurilor din întreaga lume cu o largă consultare a tuturor factorilor interesaţi. Pornind de la această idee, în octombrie 1993, a fost semnat acordul oficial privind lansarea FSC® (Forest Stewardship Council), o schemă de certificare la care interesele economice, sociale şi de mediu au drepturi egale.
FSC® este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi nonprofit, înregistrată în Mexic ca o asociaţie de membri – Association Civil. Organizaţia operează la nivel internaţional şi oferă servicii prin intermediul centrului FSC® International, situat în Bonn, Germania, precum şi prin intermediul unei reţele internaţionale de Iniţiative Naţionale. FSC® oferă un program de acreditare internaţională pentru organisme de certificare independente şi o schemă de etichetare pentru produsele pădurii, ce serveşte ca o garanţie credibilă că produsele provin dintr-o pădure bine gospodărită, în conformitate cu standardele FSC®, aşa numitele Principii şi Criterii.
Certificarea managementului forestier în sistem FSC® este un proces prin care, în urma unui audit, o organizaţie independentă confirmă faptul că o anumită suprafaţă forestieră este gospodărită în conformitate cu un standard agreat.
Standardul după care se face auditul este împărţit în 10 Principii şi 56 Criterii. Principiile FSC® pentru certificarea modului de gospodărire a pădurilor sunt:
• Principiul 1: Conformitatea cu legislaţia naţională şi internaţională şi principiile FSC®
• Principiul 2: Dreptul de proprietate sau folosinţă şi responsabilităţile aferente
• Principiul 3: Drepturile populaţiilor indigene (neaplicabil în România)
• Principiul 4: Relaţiile cu comunităţile şi drepturile angajaţilor
• Principiul 5: Beneficiile multiple ale pădurii
• Principiul 6: Impactul asupra mediului
• Principiul 7: Planul de management
• Principiul 8: Monitorizarea şi evaluarea
• Principiul 9: Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare
• Principiul 10: Plantaţii
Aceste 10 principii, ce sunt detaliate în 56 de criterii, au un caracter general şi pentru o mai bună aplicare a lor se face adaptarea acestora la condiţiile specifice fiecărei ţări, de către Iniţiativele Naţionale FSC® sau de către organismele de certificare acreditate, care derulează procesul de audit. Certificarea managementului forestier este continuată de aşa numita certificare a lanţului de custodie, prin care se urmăreşte să se elaboreze mecanisme de urmărire a produselor lemnoase sau nelemnoase care provin din pădurile certificate de la sursa până la consumator. Certificarea lanţului de custodie se referă la companiile care exploatează, procesează sau comercializează material lemnos certificat FSC® şi care doresc să eticheteze aceste produse cu numele sau eticheta FSC®.

Certificarea lanţului de custodie în sistem FSC® permite companiilor:
• Să identifice şi să controleze sursele de material lemnos atât certificat FSC® cât şi sursele de material lemnos recuperat/reciclat;
• Să le demonstreze clienţilor că îndeplinesc cerinţele FSC® în ceea ce priveşte controlul materialului lemnos necertificat FSC®;
• Să utilizeze mărcile înregistrate şi etichetele comerciale ale FSC® pentru a-şi promova produsele.
În prezent, mii de companii de prelucrare şi comercializare a lemnului, în special din Europa de Vest şi America de Nord, impun clienţilor lor obţinerea certificatului FSC®, fiind interesate să cumpere şi să lucreze cu produse certificate în acest sistem.
În cazul acestor companii, certificarea reprezintă o dovadă pentru clienţii lorşi pentru publicul larg ca lemnul provine din păduri bine gospodărite.

Pe scurt paşii în vederea certificării FSC® sunt:
Aplicarea pentru certificare: certificarea este un proces voluntar şi poate fi demarat numai la cererea companiei. Lista organismelor de certificare acreditate FSC® se regăseşte pe site-ul Asociaţiei pentru Certificare Forestieră (www.certificareforestiera.ro).
Pre-evaluarea: are drept scop familarizarea companiei cu cerinţele standardului de certificare şi identificarea de către auditor a conformităţilor şi neconformităţilor cu standardul.
Evaluarea principală: reprezintă vizita organismului de certificare în urma căruia se colectează informaţii suficiente pentru a determina acordarea sau neacordarea de către organismul de certificare a certificatului FSC®.
Acordarea certificatului: certificatul este acordat cu condiţia îndeplinirii cerinţelor standardului, pe o perioadă de 5 ani.
Monitorizarea: după acordarea certificatului se fac vizite de monitorizare anuale.
Re-certificarea: o nouă re-evaluare se derulează înainte de expirarea certificatului, pentru a se păstra statutul de certificare, rezultând în eliberarea unui nou certificat.
Certificarea forestieră poate aduce beneficii atât deţinătorilor de certificat FSC® cât şi consumatorilor, comunităţilor locale, muncitorilor şi organizaţiilor neguvernamentale cu specific de mediu sau social.
În prezent certificarea este un mecanism de piaţă; există cerere şi ofertăpentru lemnul certificat FSC® şi implicit un interes crescut în producereaşi comercializarea produselor certificate. În principal, decizia de intrare în procesul de certificare este în general legată de obţinerea unor avantaje cum ar fi accesul pe noi pieţe a lemnului certificat sau menţinerea pe pieţele existente. Pe lângă acestea se pot obţine următoarele beneficii:
• Îmbunătăţirea sistemelor de management, incluzând aici mecanismele de planificare, monitorizare, evaluare şi raportare;
• Îmbunătăţirea proceselor de gestiune a firmei şi a eticii de afaceri;
• Firmele pot răspunde la cererea de produse de origine controlată
• Îmbunătăţirea proceselor productive.
Un motiv în plus pentru certificare îl reprezintă cel economico-financiar. Pe lângă accesul pe pieţe noi sau menţinerea pe cele deja existente, uneori companiile pot beneficia şi de preţuri mai mari pentru produsele ce poartă sigla FSC®. În ce măsură şi cu câte procente va avea loc această creştere nu poate fi decisădecât de piaţa liberă, cea care dictează preţul. De reţinut însă că acest lucru nu se întâmplă foarte des, ci doar acolo unde cererea este foarte mare.
Certificarea FSC® în România
Primele întâlniri privind constituirea unei Iniţiative Naţionale FSC® au avut loc încă din toamna anului 1999, iar în 2003 s-a constituit Grupul Naţional de Lucru pentru Certificarea Pădurilor (GNLCP). Grupul avea 67 membri grupaţi în 3 camere: economic, social şi mediu. În prezent rolul de coordonator al GNLCP este preluat de Asociaţia pentru Certificare Forestieră (ACF). Asociaţia pentru Certificare Forestieră (ACF) este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi non-profit înfiinţată în aprilie 2009 cu sprijinul World Wide Fund for Nature Danube - Carpathian Programme. Scopul Asociaţiei pentru Certificarea Forestieră (ACF) îl reprezintă promovarea managementului forestier responsabil, a unui sistem de certificare forestieră credibil, ce contribuie la gospodărirea pădurilor în mod corespunzător din punct de vedere ecologic, cu beneficiu social şi viabil economic, conservarea mediului natural şi a proceselor ecologice din România. Mai multe detalii despre certificarea FSC® accesând:
www.certificareforestiera.ro şi www.info.fsc.org
Bibliografie
• 1.Certificarea FSC® instrument şi consecinţă a unui management forestier responsabil, Autori: Oliviu Iorgu şi Marius Turtica, Colecţia de cărţi WWF DCP.
• 2. Ghid privind certificarea de grup pentru proprietarii de pădure, Autor: Oliviu Iorgu, Colecţia de cărţi WWF DCP.
• 3. Site-ul FSC® Internaţional: www.fsc.org
• 4. Site-ul Asociaţiei pentru Certificare Forestieră: www.certificareforestiera.ro

DIRECTOR DS BIHOR,
dr. ing. Jurcău Adrian

Responsabil certificare DS Bihor,
ing. Iova Danielwww.rosilva.ro www.apepaduri.gov.ro oradea.gardaforestiera.ro