Acte normative

Anunțuri

Arii protejate

Certificare FSC®

Conducerea Direcției Silvice Bihor

Descriere, istoric

Evenimente

Fructe de pădure

Leurdă

Licitații de masă lemnoasă

Modalități de contestare

Ofertă vânzare produse

Pescuit

Programul de funcționare / Audiențe / Structura

Subunitățile Direcției Silvice Bihor

Vânătoare

CeasConvertor valutar


MeteoActele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcției Silvice

Legea nr. 46/2008 -Codul silvic,cu modificările ulterioare (MO-238/27 martie 2008).
HG 229/2009-Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.
OUG nr. 59/2000, privind statul personalului silvic
OM 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.
HG nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare (MO nr.354 din 26 aprilie 2005).
HG nr. 1206 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea HG 333/2005, pentru reorganizarea directiilor de regim silvic si de vanatoare in inspectorate de regim silvic si de vanatoare.

FOND FORESTIER
OM nr. 583/15.09.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) si obligaţiile operatorilor economici legate de acesta.
OUG nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri si din afara acestora
OM nr. 1650/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor
OM nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea si conducerea arboretelor
OM nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării
OM nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
OM nr. 504/20.07.2006 privind modificarea si completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecţiei mediului nr. 1672 din 07.11.2000.
OM nr. 1306/20.12.2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere in valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decit cel proprietate publică a statului, precum si din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier.
OM nr. 223/07.04.2008 si nr. 1330/30.04.2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere si a Criteriilor de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestieră.
OM nr.616/23.08.2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea in valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec
HG nr. 996/27.08.2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.

AMENAJAREA PADURILOR SI CADASTRU FORESTIER
L 13/2007 – Legea energiei electrice.
L 107/1996 – Legea apelor.
L 85/2003 – Legea minelor.
L 351/2004 – Legea gazelor.
L 238/2004 – Legea petrolului.
L 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
L 210/2010 – privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport si distribuţie a energiei electrice.
L 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
L 526/2003 – pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi in Romania”.
L 7/1996 – Legea cadastrului.
OUG 195/2005 – privind protecţia mediului.
OUG 164/2008 – pentru modificarea si completarea OUG 195/2005.
OG 43/1997 – privind regimul drumurilor.
OG 58/1998 – actualizări privind desfăsurarea activităţii de turism in Romania.
HG 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.
HG 930/2005 – aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonei de protecţie sanitară si hidrologică.
HG 525/1996 – privind aprobarea regulamentului general de urbanism.
HG 443/2006 – privind promovarea producţiei de energie electrică sin surse regenerabile de energie.
HG 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011.
HG 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
HG 1705/2006 – privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
OM 504/2006 – privind modificarea si completarea normelor tehnice de amenajarea pădurilor.
Ordin 196/2006 al ANRM – aprobare Norme si prescripţii tehnice actualizate privind zonele de protecţie si siguranţă a sistemului naţional de transport ţiţei, gazolină, condens si etan.
Decret 237/1978 – pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construire si repararea liniilor electrice care trec prin păduri si prin terenuri agricole.
Norme tehnice privind amenajarea pădurilor.
Norme tehnice NTE 003/04/00 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V, aprobate prin Ordinul 32/2004 al presedintelui ANRE.
Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a unor articole din legile fondului funciar: Decizia 602/20.05.2008; Decizia 603/20.05.2008; Decizia 605/28.04.2009; Decizia 652/28.04.2009.
OM 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

FOND FUNCIAR SI PADURI PRIVATE
L 18/1991 fondului funciar
L 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
L 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
L 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
L 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine
L 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
HG 1546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari
L 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
L 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
HG 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond.
HG 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare prin cumparare, schimb sau donatie de catre stat, prin Regia Nationala a Padurilor - Romsilva si ceilalti administratori, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului
OM 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune.
OM 454/2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 , cu modificarile si completarile ulterioare
L 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
L 486/OG/81/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare

PAZA SI PROTECTIA PADURII
H.G. 1076/2009- pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier
H.G. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
L 171/2010- privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
O.M. 883/2011- pentru aprobarea Listei preturilor de referinta pentru anul 2011, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
O.M. 1346/2011- pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
O.U.G 85/2006-privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora
O.M. 454/2003- privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor
O.M. 1305/2005- pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvic
O.M. 332/2006- privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.305/2005 pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvic
O.G. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor
Legea 295/2004- privind regimul armelor si al munitiilor
Legea 333/2003- privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
O.M. 769/2006-pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor.
L 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor
O.M. 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
O.M. 166/2010-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente.
H.G. 1739/2006- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

REGENERAREA PADURILOR
Ordinul nr.1648 din 31.10.2000, al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, privind aprobarea “Normelor tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si impadurire a terenurilor degradate”.
Ordinul nr.1653 din 31.10.2000, al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, pentru aprobarea “ Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerarilor”.
Pepiniere-metode si procedee pentru cultura in pepiniera a principalelor specii forestiere si ornamentale recomandari tehnice elaborate de ICAS in anul 1994.
Standarde pentru materiale forestiere de reproducere (Asociatia de standardizare din Romania):
-SR-1808-2004, Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere.Reguli de esantionare.
-SR-1908-2004, Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere.Metode de analiza.
-SR-1407-2004, Puieti forestieri cu talie mica, semimijlocie si mijlocie.
Legea 100 din 3 iunie 2010 privind impadurirea terenurilor degradate (MO 376/7 iunie 2010).
HG nr.786 din 30 decembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.
Ordinul 766 din 6 septembrie 2007 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea. (MO 646/21 septembrie 2007).
Ordinul nr. 676 din 22 septembrie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producatorului de materiale forestiere de reproducere (MO nr.937 din13 octombrie 2004).
Ordinul nr. 312 din 14 mai 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea modelului buletinului de analiza a calitatii semintelor forestiere.
Ordinul nr. 494 din 12 iulie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea modelului de eticheta care insoteste lotul/lotul divizat de material forestier de reproducere (MO nr.713 din 6 august 2004).
Ordinul nr.768 din 28 octombrie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea modelului filei Catalogului national al materialelor de baza si, respectiv, a modelului filei de registru al producatorului/furnizorului (MO nr.6 din 4 ianuarie 2005).
Ordinul nr.499 din 31 iulie 2003, al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru constituirea si utilizarea fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica (MO nr.634 din 5 sept 2003).
HG nr.611 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul in care se realizeaza controlul producatorilor, comerciantilor si utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere.
Ordinul nr.609 din11 iulie 2005, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea listei personalului imputernicit cu controlul producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere.
Ordinul nr.157 din 12 martie 2008, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru modificarea anexei la Ord.609/2005 privind aprobarea listei personalului imputernicit cu controlul producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere.
Ordinul nr.1 028 din 30 iunie 2010, al ministrului mediului si padurilor, privind aprobarea delimitarii si descrierii regiunilor de provenienta pentru materialele de baza din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile ≪sursa identificata≫ si ≪selectionat≫ pentru speciile de interes forestier din Romania (MO nr. 617 din 1 septembrie 2010).
Legea nr. 32/1994, lege privind sponsorizarea, modificata si completata prin : Ordonanta Guvernului nr.36/1998, Legea nr.204/2001 si Legea nr. 394/2006.
Ordinul nr.718 din 7 mai 2010, al ministrului mediului si padurilor, pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic.

INVESTITII, MECANIZARE
HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
HG 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli,www.rosilva.ro www.mmediu.ro oradea.gardaforestiera.ro