Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcției Silvice

– Legea nr. 46/2008,– Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238/27.03.2008;
-Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/13.10.2017;
– Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/16.03.2009;
– Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426/10.06.2014;
– Ordinul nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiilor utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informatițiilor standardizate emis de ministrul delegat pentru pentru ape, păduri și piscicultură, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761/21.10.2014;
– Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011;
– Hotărârea nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25.06.2014;
– Ordinul nr. 2222/2016 privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951/25.11.2016;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005;
– Ordinul nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693/14.09.2015;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005;
– Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586/06.07.2006;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193/30.12.2005;
– Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu emis de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808/27.11.2007;
– Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii in muncă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006;
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633/21.07.2006;
– Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010;
– Legea nr. 4/07.01.2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/09.01.2015;
– Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/25.07.2001;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926/15.11.2006;
– Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414/01.06.2016;
– Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor. nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 și 742bis/05.10.2015;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442/29.06.2007;
– Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3814/06.11.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790/23.11.2012;
– Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1507/25.07.2016 pentru aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657/26.08.2016;
– Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/18.05.2011;
– Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007;
– Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1650/31.10.2010 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, nepublicat în Monitorul Oficial;
– Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor, nepublicat în Monitorul Oficial;
– Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările şi completările ulterioare, nepublicat în Monitorul Oficial;
– Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1654/31.10.2000 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier, nepublicat în Monitorul Oficial;
– Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006;
– Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006;
– Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006;
– Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003;
– Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996;
– Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 30 iunie 2001;
– Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 02 aprilie 2013.