OM nr. 338/2013

ORDIN nr. 338 din 4 martie 2013
privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanţă comunitară şi/sau arii naturale protejate de interes naţional
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 26 martie 2013
Data intrarii in vigoare : 26 martie 2013


Având în vedere Referatul de aprobare nr. 161.439/F.U. din 10 octombrie 2012 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de avizele nr.: 1.740 din 24 februarie 2012, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, 3.101/BDAP-CAP din 22 februarie 2012, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, 2/156/MP din 21 februarie 2011, emis de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 3.148/BDAP-CAP din 23 februarie 2012, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, 3.145/BDAP-CAP din 23 februarie 2012, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, 1.627 din 15 februarie 2012, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, 1.533 din 31 ianuarie 2012, emis de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca,
în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare, elaborat de Ocolul Silvic Municipal Baia Mare Regie Autonomă, prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, elaborat de Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion, elaborat de Asociaţia Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei – Ocolul Silvic Valea Ilvei, prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 4
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, elaborat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Bihor, prevăzut în anexa nr. 4.
ART. 5
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte, elaborat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Bihor, prevăzut în anexa nr. 5.
ART. 6
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare, elaborat de Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, prevăzut în anexa nr. 6.
ART. 7
Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate de interes naţional B1. Rezervaţia de orbeţi de la Apahida, elaborat de Asociaţia EchoChoice, prevăzut în anexa nr. 7.
ART. 8
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 9
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele ordine îşi încetează aplicabilitatea:
a) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.852/2010*) privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan de la Baia Mare şi al ariei naturale protejate de interes naţional Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare (cod 2.581.);
b) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.048/2010*) privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare.
––
*) Ordinele ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.852/2010 şi 2.048/2010 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Elena Dumitru,
secretar de stat

Bucureşti, 4 martie 2013.
Nr. 338.

Regulament ROSCI0145 Padurea de la Alparea

ANEXA 4

Regulamentul sitului de importanţă comunitară
ROSCI0145 Pădurea de la Alparea

ART. 1
(1) Pădurea cu narcise din Oşorhei, denumită în continuare rezervaţie naturală, a fost declarată arie naturală protejată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 19/1995, statut reconfirmat prin pct. I, secţiunea 2.0, poziţia 2.175 din anexa nr. I la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate.
(2) Scopul instituirii regimului de protecţie pentru rezervaţia naturală Pădurea cu narcise din Oşorhei îl constituie conservarea biodiversităţii în vederea menţinerii sau extinderii arealului speciei protejate, narcisa, precum şi încurajarea turismului bazat pe aceste valori.
(3) În anul 2007, în baza Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare, a fost instituit regimul de arie naturală protejată pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, denumit în continuare situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, care include integral Pădurea cu narcise din Oşorhei.
(4) Managementul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, a diversităţii speciilor de plante şi animale, păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică, eliminarea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare.
ART. 2
Limitele sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
ART. 3
(1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea revine Direcţiei Silvice Bihor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, denumită în continuare custode, conform Convenţiei de custodie nr. 0.085 din 2 martie 2010, încheiată între aceasta şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.
(2) Custodele realizează şi implementează planul de management integrat pentru situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea şi rezervaţia naturală.
ART. 4
Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor. Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu aprobarea autorităţilor publice centrale pentru silvicultură şi protecţia mediului.
ART. 5
Pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea vânătoarea se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legislaţiei specifice ariilor naturale protejate.
ART. 6
Recoltarea exemplarelor de narcise de pe teritoriul rezervaţiei naturale este interzisă.
ART. 7
În cazul producerii de fenomene de forţă majoră, instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, în vederea mobilizării şi luării măsurilor de prevenire, reducere şi eliminare a efectelor negative.
ART. 8
(1) Păşunatul în fondul forestier din cuprinsul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzis.
(2) Trecerea prin fondul forestier spre alte terenuri sau spre sursele de apă folosind alte căi decât drumurile de exploatare amenajate şi drumurile agricole existente este interzisă.
(3) Trecerea cu animale domestice prin fondul forestier al sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
ART. 9
Custodele monitorizează activitatea de păşunat din situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din interiorul acestuia şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.
ART. 10
Cercetarea ştiinţifică în situl ROSCI0145 Pădurea de la Alparea are ca scop primordial cunoaşterea şi conservarea patrimoniului floristic şi faunistic al zonei. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor, stabilirea distribuţiei lor şi evaluarea gradului lor de periclitare, custodele va asigura monitorizarea continuă a speciilor şi habitatelor-cheie, precum şi a speciilor indicatoare.
ART. 11
Custodele stabileşte măsurile minime de conservare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale a exemplarelor de narcise existente, precum şi a altor specii de plante sau animale strict ocrotite, a biotopurilor şi ansamblurilor biotice de pe suprafaţa rezervaţiei naturale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
ART. 12
Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea se desfăşoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.
ART. 13
Activitatea de cercetare în cuprinsul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, efectuată de către colaboratori externi ai custodelui, se desfăşoară pe baza unui contract de cercetare încheiat cu acesta. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra rezultatelor se stabileşte prin contract.
ART. 14
Pe suprafaţa sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea sunt permise activităţi de cercetare, turism şi educaţie, cu respectarea prezentului regulament.
ART. 15
(1) Accesul până la rezervaţia naturală se face pe drumul judeţean Oşorhei-Copăcel, unde este amplasată o barieră la calea de acces în rezervaţie.
(2) În interiorul rezervaţiei accesul cu mijloace motorizate este interzis.
ART. 16
Vizitarea sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este permisă numai pe potecile marcate.
ART. 17
Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac de către sau numai cu avizul custodelui.
ART. 18
Camparea pe suprafaţa sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
ART. 19
Aprinderea focului pe suprafaţa sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
ART. 20
(1) Abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
(2) Turiştii au obligaţia de a elimina deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării ariei naturale protejate.
(3) Deşeurile sunt eliminate în afara rezervaţiei naturale şi se lasă doar în locuri special amenajate pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea pentru colectare.
(4) Responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor în locurile special amenajate, respectând condiţiile legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice, revine custodelui.
ART. 21
Tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane este interzisă.
ART. 22
Colectarea de specii de floră şi faună în scop ştiinţific sau de cercetare de pe suprafaţa sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul scris al custodelui.
ART. 23
Accesul câinilor pe suprafaţa sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este permis doar în condiţiile în care aceştia sunt ţinuţi permanent în lesă.
ART. 24
Perturbarea liniştii pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
ART. 25
Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea este interzisă.
ART. 26
Deteriorarea intenţionată a oricărei construcţii, împrejmuiri, bariere sau orice alte amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, inclusiv a celor vânătoreşti, este interzisă.
ART. 27
Custodele monitorizează turismul pe teritoriul sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din sit şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservarea habitatului şi speciilor de herpetofaună şi narcise.
ART. 28
Competiţiile şi manifestările cu caracter sportiv sau cultural, inclusiv sărbătorile câmpeneşti, se organizează doar în afara rezervaţiei şi a suprafeţelor pe care sunt specii sau habitate prezente în fişa-standard a sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, cu avizul scris al custodelui.
ART. 29
Tarifele de vizitare, respectiv de campare se stabilesc anual de către custode şi se percep la sediul custodelui din Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 15, la Direcţia Silvică Bihor sau la Ocolul Silvic Oradea, Str. Constructorilor nr. 1, precum şi la punctul de acces de la Cantonul Silvic Alparea.
ART. 30
Finanţarea activităţilor necesare bunei gospodăriri a sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea se asigură din fonduri provenite din:
a) sume alocate special acestui scop de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Bihor;
b) atragerea altor fonduri extrabugetare;
c) activităţi proprii, taxe de vizitare;
d) subvenţii, donaţii, sponsorizări externe şi interne.
ART. 31
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 32
(1) Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custodele sitului ROSCI0145 Pădurea de la Alparea sau de alte persoane, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului îşi dovedeşte identitatea cu legitimaţii emise conform legii.
ART. 33
Custodele pune la dispoziţia publicului interesat şi a autorităţilor administraţiei publice locale prezentul regulament.
ART. 34
Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislaţiei în vigoare.

Regulament ROSCI0155 Padurea Goroniște

ANEXA 5

Regulamentul sitului de importanţă comunitară
ROSCI0155 Pădurea Goronişte

ART. 1
(1) Poiana cu narcise de la Goronişte, denumită în continuare rezervaţie naturală, a fost declarată arie naturală protejată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 19/1995, statut reconfirmat prin pct. I, secţiunea 2.0, poziţia 2.179 din anexa nr. I la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate.
(2) Scopul instituirii regimului de protecţie pentru rezervaţia naturală Poiana cu narcise de la Goronişte îl constituie conservarea biodiversităţii speciilor de herpetofaună, a peisajului şi tradiţiilor locale, în vederea menţinerii sau extinderii arealului speciei protejate, narcisa, precum şi încurajarea turismului bazat pe aceste valori.
(3) În anul 2007, în baza Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare, a fost instituit regimul de arie naturală protejată pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte, numit în continuare situl ROSCI0155 Pădurea Goronişte, care include integral rezervaţia naturală Poiana cu narcise de la Goronişte.
(4) Managementul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura, prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, a diversităţii speciilor de plante şi animale, păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică, eliminarea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare.
ART. 2
Limitele sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
ART. 3
(1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte revine Direcţiei Silvice Bihor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, denumită în continuare custode, conform Convenţiei de custodie nr. 0.085 din 2 martie 2010, încheiată între aceasta şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.
(2) Custodele realizează şi implementează planul de management integrat pentru situl ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi rezervaţia naturală.
ART. 4
Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0155 Pădurea Goronişte se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor. Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu aprobarea autorităţilor publice centrale pentru silvicultură şi protecţia mediului.
ART. 5
Pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte vânătoarea se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legislaţiei specifice ariilor naturale protejate.
ART. 6
Recoltarea exemplarelor de narcise de pe teritoriul rezervaţiei naturale este interzisă.
ART. 7
În cazul producerii de fenomene de forţă majoră, instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, în vederea mobilizării şi luării măsurilor de prevenire, reducere şi eliminare a efectelor negative.
ART. 8
(1) Păşunatul în fondul forestier din cuprinsul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte este interzis.
(2) Trecerea prin fondul forestier spre alte terenuri sau spre sursele de apă folosind alte căi decât drumurile de exploatare amenajate şi drumurile agricole existente este interzisă.
(3) Trecerea cu animale domestice prin fondul forestier al sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte este interzisă.
ART. 9
Custodele monitorizează activitatea de păşunat din situl ROSCI0155 Pădurea Goronişte pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din interiorul acestuia şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.
ART. 10
Cercetarea ştiinţifică în situl ROSCI0155 Pădurea Goronişte are ca scop primordial cunoaşterea şi conservarea patrimoniului floristic şi faunistic al zonei. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor, stabilirea distribuţiei lor şi evaluarea gradului lor de periclitare, custodele va asigura monitorizarea continuă a speciilor şi habitatelor-cheie, precum şi a speciilor indicatoare.
ART. 11
Custodele stabileşte măsurile minime de conservare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale a exemplarelor de narcise existente, precum şi a altor specii de plante sau animale strict ocrotite, a biotopurilor şi ansamblurilor biotice de pe suprafaţa rezervaţiei naturale.
ART. 12
Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte se desfăşoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.
ART. 13
Activitatea de cercetare pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte efectuată de către colaboratori externi ai custodelui se desfăşoară pe baza unui contract de cercetare încheiat cu acesta. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra rezultatelor se stabileşte prin contract.
ART. 14
Pe suprafaţa sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte sunt permise activităţi de cercetare, turism şi educaţie, cu respectarea prezentului regulament.
ART. 15
(1) Accesul până la rezervaţia naturală se face pe drumul comunal Gurbediu-Ianoşda, în dreptul cantonului silvic Goronişte, sau din drumul judeţean Oradea-Tinca, în dreptul localităţii Husău de Tinca.
(2) În interiorul rezervaţiei accesul cu mijloace motorizate este interzis.
ART. 16
Vizitarea sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte este permisă numai pe potecile marcate.
ART. 17
Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac de către sau numai cu avizul custodelui.
ART. 18
Camparea pe suprafaţa sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte este interzisă.
ART. 19
Aprinderea focului pe suprafaţa sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte este interzisă.
ART. 20
(1) Abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte este interzisă.
(2) Turiştii au obligaţia de a elimina deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării ariei naturale protejate.
(3) Deşeurile sunt eliminate în afara rezervaţiei naturale şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte.
(4) Responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor în locurile special amenajate, respectând condiţiile legale, astfel încât să nu existe posibilitatea de acces a câinilor şi animalelor sălbatice, revine custodelui.
ART. 21
Tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane sunt interzise.
ART. 22
Colectarea de specii de floră şi faună în scop ştiinţific sau de cercetare de pe suprafaţa sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul scris al custodelui.
ART. 23
Accesul câinilor pe suprafaţa sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte este permis doar în condiţiile în care aceştia sunt ţinuţi permanent în lesă.
ART. 24
Perturbarea liniştii pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte este interzisă.
ART. 25
Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte este interzisă.
ART. 26
Deteriorarea intenţionată a oricărei construcţii, împrejmuiri, bariere sau a oricăror alte amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte, inclusiv a celor vânătoreşti, este interzisă.
ART. 27
Custodele monitorizează turismul pe teritoriul sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din sit şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservarea habitatului şi speciilor de herpetofaună şi narcise.
ART. 28
Competiţiile şi manifestările cu caracter sportiv sau cultural, inclusiv sărbătorile câmpeneşti, se organizează doar în afara rezervaţiei naturale şi a suprafeţelor pe care sunt specii sau habitate prezente în fişa-standard a sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte, cu avizul scris al custodelui.
ART. 29
Tarifele de vizitare, respectiv de campare se stabilesc anual de către custode şi se percep la sediul custodelui din Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 15, la Direcţia Silvică Bihor sau la Ocolul Silvic Tinca, str. Mihai Viteazu nr. 3, precum şi la punctul de acces de la Cantonul Silvic Goronişte.
ART. 30
Finanţarea activităţilor necesare bunei gospodăriri a sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte se asigură din fonduri provenite din:
a) sume alocate special acestui scop de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Bihor;
b) atragerea altor fonduri extrabugetare;
c) activităţi proprii, taxe de vizitare;
d) subvenţii, donaţii, sponsorizări externe şi interne.
ART. 31
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.
ART. 32
(1) Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custodele sitului ROSCI0155 Pădurea Goronişte sau de alte persoane, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului îşi dovedeşte identitatea cu legitimaţii emise conform legii.
ART. 33
Custodele pune la dispoziţia publicului interesat şi a autorităţilor administraţiilor publice locale prezentul regulament.
ART. 34
Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislaţiei în vigoare.