OM nr. 338/2013

ORDIN nr. 338 din 4 martie 2013
privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanţă comunitară şi/sau arii naturale protejate de interes naţional
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 26 martie 2013
Data intrarii in vigoare : 26 martie 2013


Având în vedere Referatul de aprobare nr. 161.439/F.U. din 10 octombrie 2012 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de avizele nr.: 1.740 din 24 februarie 2012, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, 3.101/BDAP-CAP din 22 februarie 2012, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, 2/156/MP din 21 februarie 2011, emis de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 3.148/BDAP-CAP din 23 februarie 2012, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, 3.145/BDAP-CAP din 23 februarie 2012, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, 1.627 din 15 februarie 2012, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, 1.533 din 31 ianuarie 2012, emis de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca,
în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare, elaborat de Ocolul Silvic Municipal Baia Mare Regie Autonomă, prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, elaborat de Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion, elaborat de Asociaţia Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei – Ocolul Silvic Valea Ilvei, prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 4
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea, elaborat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Bihor, prevăzut în anexa nr. 4.
ART. 5
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte, elaborat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Bihor, prevăzut în anexa nr. 5.
ART. 6
Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare, elaborat de Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, prevăzut în anexa nr. 6.
ART. 7
Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate de interes naţional B1. Rezervaţia de orbeţi de la Apahida, elaborat de Asociaţia EchoChoice, prevăzut în anexa nr. 7.
ART. 8
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 9
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele ordine îşi încetează aplicabilitatea:
a) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.852/2010*) privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan de la Baia Mare şi al ariei naturale protejate de interes naţional Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare (cod 2.581.);
b) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.048/2010*) privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare.
––
*) Ordinele ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.852/2010 şi 2.048/2010 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Elena Dumitru,
secretar de stat

Bucureşti, 4 martie 2013.
Nr. 338.